Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van de dienstverlening van Dansapp.

In deze Overeenkomst wordt naar de Gebruiker en Dansapp gezamenlijk gerefereerd als Partijen.


Indien één of meer van deze voorwaarden niet duidelijk is, verzoeken wij je contact op te nemen met Dansapp via info@dansapp.nl voordat je van de diensten van Dansapp gebruik maakt.


Door gebruik te maken van de dienstverlening van Dansapp ga je akkoord met de inhoud van deze Overeenkomst.

Algemene voorwaarden Dansapp

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 1 september 2023


  ALGEMEEN


  1. Definities

  In deze Overeenkomst wordt verstaan onder (in het enkelvoud weergegeven definities hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa):


  Aansluiting: De dienst bestaande uit het bemiddelen in de afwikkeling van elektronische transacties van de Eindgebruiker.

  Diensten: De diensten die Dansapp op grond van de Overeenkomst aanbiedt.

  Gebruiker: een natuurlijke- of rechtspersoon die op grond van de Overeenkomst Diensten van Dansapp afneemt.

  Aanvangsdatum: De datum waarop de Overeenkomst door Partijen is aangegaan zoals vermeld in de Overeenkomst

  Afnemer: consument die met gebruiker is overeengekomen dat de Gebruiker een (digitaal) product of dienst levert aan de betreffende consument tegen betaling van een overeengekomen vergoeding aan Gebruiker.

  Betaaldienst: de Betaalmethodes die Dansapp via PayPro op grond van de overeenkomst aan Gebruiker beschikbaar stelt, waarvan de functionaliteiten zijn beschreven door PayPro

  Betaalmethode: een op grond van de Overeenkomst door PayPro aan gebruiker beschikbaar gestelde methode voor het ontvangen en verwerken van een Betalingsopdracht waarvan de functionaliteiten zijn beschreven door PayPro en aan gebruiker ter beschikking zijn gesteld

  Betaling: de betaling via een Betaalmethode door Afnemer aan Gebruiker van een vergoeding voor de door Gebruiker verrichte of te verrichten dienst en/of geleverde of te leveren product of een Chargeback of een Refund

  Betalingsopdracht: een door PayPro geregistreerde opdracht tot Betaling welke vanuit Dansapp wordt geïnitieerd.

  Chargeback: de mogelijkheid voor een Afnemer een Betaling terug te draaien, waardoor de Financiële Instelling (de reeds overgemaakte) vergoeding verrekent met het PayPro saldo van de rekening van Afnemer dan wel storneert

  Communicatiekanalen: online systemen die communicatie tussen twee of meerdere partijen mogelijk maken zoals bijvoorbeeld Whatsapp.

  Dashboard: het door Dansapp aan Gebruiker beschikbaar gestelde online gebruikersaccount waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst van Dansapp

  Dienst: een door Dansapp aan Gebruiker beschikbaar gestelde dienst

  EUR: de euro, het wettig betaalmiddel in de eurozone

  Financiële Instelling: een instelling die een Betaalmethode aanbiedt, een Betaling initieert en/of verwerkt

  Overeenkomst: deze Dansapp Dienstverleningsovereenkomst die is overeengekomen door Dansapp en Gebruiker

  Partij: Dansapp of Gebruiker, gezamenlijk Partijen,

  PayPro: PayPro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50398784, een betaalinstelling zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft, met vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. op basis van artikel 2:3a Wft

  Refund: het op verzoek van Gebruiker terugbetalen van Afnemer van (een deel van) het Transactiebedrag

  Schriftelijk: per brief of per email en voor zover het informatieverstrekking door Dansapp aan Gebruiker betreft tevens per factuur, het Dashboard, de Website of andere Communicatiekanalen

  Tarief: de vergoeding die Gebruiker aan Dansapp is verschuldigd voor het gebruik van de Dienst

  Tegenrekening: het door Gebruiker aan PayPro opgegeven – door een betaaldienstverlener uitgegeven – IBAN op naam van Gebruiker ten aanzien waarvan PayPro uit hoofde van de Overeenkomst gelden kan (laten) betalen of ontvangen

  Tegoed: het saldo van Betalingen dat de Bewaarinstelling in opdracht van PayPro voor Gebruiker heeft ontvangen en aanhoudt al dan niet onder inhouding van aan PayPro en/of een Financiële Instelling verschuldigde bedragen

  Transactiebedrag: het bedrag van de Betaling

  Website: de openbare website van Dansapp

  Werkdag: maandag tot en met vrijdag van 9:00 ’s ochtends tot 17:00 ’s middags, met uitzondering van nationale feestdagen


  2.  Reikwijdte Overeenkomst

  2.1 De Overeenkomst is van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die betrekking hebben op of voortvloeien uit het verlenen van de Dienst door Dansapp aan Gebruiker.


  2.2 De toepasselijkheid van door Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een afwijking van de Overeenkomst is alleen rechtsgeldig indien deze door Dansapp Schriftelijk is bevestigd.


  2.3 Mocht enige bepaling van de Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van de Overeenkomst worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.


  2.4 Dansapp is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te wijzigen. Dansapp zal Gebruiker Schriftelijk informeren over een wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde Overeenkomst voor Gebruiker niet acceptabel is, kan Gebruiker de samenwerking beëindigen. Indien Gebruiker niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde Overeenkomst beschikbaar is gesteld tot beëindiging van de samenwerking overgaat, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde Overeenkomst te hebben aanvaard.


  2.5. In afwijking van lid 2.4 van dit artikel zal een door Dansapp aangebrachte wijziging in de Overeenkomst zonder voorafgaande mededeling daarvan door Dansapp aan Gebruiker bindend zijn voor Dansapp en Gebruiker indien die wijziging naar het redelijk oordeel van Dansapp verband houdt met of voortvloeit uit (een wijziging van) reglementen of regelgeving, een rechterlijke uitspraak, instructie of bindend advies waaraan Dansapp is gebonden of zich gebonden acht en deze wijziging binnen een maand dient te worden doorgevoerd.


  2.6. In geval van strijdigheid tussen door Dansapp Schriftelijk bevestigde nadere afspraken in de zin van lid 2.2 van dit artikel en de Overeenkomst is de volgende rangorde van toepassing: (1) door Dansapp Schriftelijk bevestigde nadere afspraken; en (2) de Overeenkomst.


  3. Totstandkoming overeenkomst

  3.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


  3.2 Dansapp heeft het recht om haar moverende redenen een Offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Gebruiker aansprakelijk te zijn.


  3.3 Dansapp behoudt zich het recht voor om een Gebruiker niet te accepteren op basis van bepaalde criteria, zoals maar niet beperkt tot, naleving van wettelijke voorschriften, geschiedenis van frauduleus gedrag, of andere redenen die Dansapp ziet als een risico voor haar diensten.


  3.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dansapp, na ontvangst van de schriftelijke acceptatie van de Offerte door de Gebruiker, de totstandkoming door een schriftelijke of elektronisch mededeling aan de Gebruiker heeft bevestigd, dan wel op het moment dat Dansapp uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst.


  4. Acceptatie en aansluiting bij PayPro

  4.1 Voor het aanbieden van bepaalde Betaalmethoden maakt Dansapp gebruik van de betaaldienstverlener PayPro.


  4.2 Dansapp kan niet garant staan voor acceptatie van Gebruiker door PayPro voor het mogen aanbieden van een bepaalde Betaalmethode aan Afnemers.


  4.3 Gebruiker zal PayPro alle documentatie en informatie aanleveren die nodig is om de acceptatieprocedure succesvol te doorlopen. Indien PayPro Gebruiker niet accepteert, dan kan Gebruiker Dansapp hiervoor niet aansprakelijk houden.


  4.4 Gebruiker verwerkt betalingen via het Dashboard van Dansapp. De contracten tussen PayPro en Dansapp, of eventuele eigen contracten tussen de Gebruiker en andere financiële instellingen, zullen worden gebruikt om deze betalingen te verwerken.


  4.5 Dansapp fungeert alleen als contractpartij tussen PayPro en de Gebruiker, maar is geen partij in de contractuele relatie tussen de Gebruiker en de Afnemer, of tussen de Gebruiker en PayPro.


  5 Duur overeenkomst

  5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Er geldt een opzegtermijn van uiterlijk 1 maand, die schriftelijk aan Dansapp dient te worden medegedeeld.


  5.2 Gebruiker kan de Overeenkomst schriftelijk beëindigen waarbij Gebruiker geen recht heeft op restitutie van reeds aan Dansapp betaalde vergoedingen.


  5.3 De Overeenkomst eindigt van rechtswege zonder verdere notificatie in geval van uitschrijving uit het handelsregister van de hoofdvestiging, dan wel van de nevenvestiging van de Gebruiker die gebruik maakte van de Dienst, dan wel nadat Gebruiker een periode van 12 maanden geen Dienst heeft afgenomen.
  DIENSTVERLENING Dansapp

  1. Dienstverlening Dansapp

  1.1 Dansapp biedt Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst waaronder de Betaaldienst voor de verwerking van Betalingsopdrachten en de daaruit voortvloeiende Betalingen. 


  1.2 Opleverdatums voor nog te bouwen functionaliteiten of features dienen als richtlijnen en zijn niet bindend. Overschrijding van deze opleverdatums geeft de Gebruiker geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

   

  1.3 Leveringstermijnen vangen pas aan indien alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie door de Gebruiker is verstrekt en betaling van verschuldigde bedragen op correcte wijze heeft plaatsgevonden.

   

  1.4 De Gebruiker zal de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Gebruiker staat jegens Dansapp in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Dansapp voor enige aanspraak van een derde met betrekking tot onjuistheden in deze gegevens.

   

  1.5 Dansapp is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk, noch juridisch noch financieel, voor de niet-betaling door een Afnemer van de door deze Afnemer van Gebruiker afgenomen producten en/of diensten dan wel voor de kosten welke een Gebruiker moet maken om de gelden alsnog van een Afnemer op te eisen.

   

  1.6 Alle kosten gerelateerd aan het gebruik van de Dienst door de Gebruiker worden duidelijk vermeld in het Dashboard van de Gebruiker. Dit kostenoverzicht in het Dashboard is leidend en bindend.

   

  1.7 Dansapp is bevoegd het gebruik door Gebruiker van de Dienst op te schorten dan wel te beëindigen indien er feiten en/of omstandigheden zijn waaruit Dansapp redelijkerwijs kan concluderen dat het gebruik in strijd is met deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving. 


  2. Dansapp Dashboard

  2.1 Dansapp is de eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom betreffende het Dashboard, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Gebruiker heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst, een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht van het Dashboard.

   

  2.1a Bij beëindiging van deze Overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van het Dashboard dat aan de Gebruiker is verleend.

   

  2.2 Zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Dansapp is het niet toegestaan enige informatie die verstrekt wordt op het Dashboard, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij dit nadrukkelijk bij de informatie staat aangegeven.

   

  2.3 Dansapp besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Dansapp alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via de Website, het Dashboard of via andere media op het internet, alsmede voor technische storingen.

   

  2.3a De totale aansprakelijkheid van Dansapp is gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de totale vergoedingen die de Gebruiker in de voorafgaande 12 maanden aan Dansapp heeft betaald.

   

  2.4 Dansapp kan niet garanderen dat de Diensten en Producten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de Diensten en Producten van haar toeleveranciers, van internet en/of overige telecommunicatiefaciliteiten en van technologieën die in ontwikkeling zijn. Dansapp streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.

   

  2.5 Dansapp zal geregeld onderhoud plegen aan het Dashboard. Dansapp is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties aan het Dashboard aan te brengen. Dansapp zal zich naar zijn beste kunnen en kunde inspannen onderbrekingen, fouten en gebreken te minimaliseren.

   

  2.6 De Gebruiker dient een storing onmiddellijk Schriftelijk te melden bij Dansapp.

   

  2.7.  Dansapp is te allen tijde gerechtigd de Producten te vervangen door (naar het uitsluitende oordeel van Dansapp) gelijkwaardige Producten.

   

  2.8 Aan de informatie in het Dashboard kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

   

  2.9 Dansapp is bevoegd de levering van Diensten en Producten geheel of ten dele uit te besteden aan derden.

   

  2.10 Dansapp behoudt zich het recht voor de informatie die beschikbaar is via het Dashboard te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.

   

  2.11 Dansapp spant zich in om het Dashboard en de gegevens te beveiligen door middel van moderne en gangbare beveiligingstechnologieën.

   

  2.12 Gebruiker draagt zorg voor de afname, aanschaf en ongestoorde beschikbaarheid van alle (internet en/of telecommunicatie) diensten, apparatuur en programmatuur die nodig zijn voor het gebruik van de Diensten en Producten van Dansapp.


  3. Melden gebreken in dienstverlening

  3.1 Gebruiker dient Dansapp Schriftelijk te informeren over een gebrek in de door Dansapp verrichte Dienst en/of het ingehouden Tarief, binnen 30 dagen na de transactie tussen Gebruiker en Afnemer, dan wel binnen 45 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Gebruiker aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt Gebruiker geacht de door Dansapp verrichte Dienst en ingehouden Tarieven te hebben geaccepteerd. Indien de Gebruiker nalaat binnen de gestelde termijnen een gebrek te melden, vervalt elk recht op herstel, vervanging of schadevergoeding met betrekking tot het betreffende gebrek.

   

  3.2 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Gebruiker – voor dat deel dat geen reclamatie betreft – niet op.

   

  4. Tarief

  4.1. Dansapp brengt voor de Dienst een Tarief in rekening. De hoogte van het Tarief, is in het Dashboard dan wel per email aan Gebruiker vermeld.

    

  4.1.1 In het geval van discrepanties tussen de tarieven zoals vermeld op het Dashboard en andere communicatiekanalen, is het tarief zoals vermeld op het Dashboard altijd leidend.

    

  4.2. Dansapp kan het Tarief eenzijdig aanpassen. Indien dit een verhoging van het Tarief betreft, zal Dansapp Gebruiker hierover ten minste één (1) maand voordat het nieuwe Tarief van kracht wordt Schriftelijk informeren. Indien Gebruiker Dansapp binnen één (1) maand na het ontvangen van deze informatie Schriftelijk informeert het niet eens te zijn met deze verhoging, heeft Gebruiker het recht deze Overeenkomst per de datum waarop het nieuwe Tarief van kracht wordt te beëindigen. Zonder bericht van Gebruiker en/of het uitblijven van het opzeggen van de Overeenkomst, zal de verhoging van het Tarief van kracht worden per de datum zoals door Dansapp initieel vastgesteld.

   

  4.3. Alle door Dansapp getoonde Tarieven zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

   

  4.4. Een Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele heffingen en/of rechten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen.

   

  5. Rechten en verplichtingen Gebruiker

  5.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de op zijn activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving, de Overeenkomst, en specifieke instructies van Dansapp.

  5.2 Gebruiker zal geen goederen en/of diensten leveren of beschikbaar stellen in strijd met toepasselijke wet- en of regelgeving. Indien blijkt dat Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- of regelgeving, kan Dansapp haar dienstverlening per direct en zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruiker, stopzetten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

   

  5.3 Gebruiker is verplicht alle toegangsmiddelen tot het Dashboard vertrouwelijk te behandelen en alleen ter beschikking te stellen aan haar medewerkers of door Gebruiker ingeschakelde derden die in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden toegang tot het Dashboard dienen te hebben.

   

  5.4. Gebruiker mag de functionaliteit van het Dashboard niet zonder voorafgaande toestemming van Dansapp ter beschikking stellen aan derden dan wel ten behoeve van derden gebruiken.

   

  5.5 Gebruiker dient alle gegevens die Dansapp naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van haar dienstverlening tijdig in de door Dansapp gewenste vorm en op de door Dansapp gewenste wijze aan Dansapp ter beschikking te stellen. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door Gebruiker aan Dansapp beschikbaar gestelde gegevens.

   

  5.6 Gebruiker dient zich te onthouden van activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de reputatie en/of het merk Dansapp en/of van haar handelsnamen.

   

  5.7 Gebruiker dient te beschikken over de vereiste vergunning, registraties en/of toestemming om zijn onderneming uit te oefenen en een afschrift hiervan op verzoek van Dansapp onmiddellijk aan Dansapp ter beschikking te stellen.

   

  6. Inschakeling van derden door Gebruiker

  6.1 Indien Gebruiker derden inschakelt voor de uitvoering van enige onderdelen van deze Overeenkomst, blijft Gebruiker volledig aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen onder deze Overeenkomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de kwaliteit van het door de derden uitgevoerde werk en eventuele contractbreuken of nalatigheid door deze derden.

   

  7. Inschakeling van derden door Dansapp

  7.1 Dansapp is bevoegd bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij geen bezwaar zal maken tegen de keuze van Dansapp voor dergelijke derden.

   

  7.2 7.2 Dansapp is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar dienstverlening. Dansapp is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van deze derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dansapp.

   

  8. Geheimhouding

  8.1 Partijen zijn verplicht om tot zes (6) maanden na de beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten aangaande alle vertrouwelijke informatie. Dit omvat informatie omtrent machinerieën, uitvindingen, octrooien, auteursrechten, tekeningen, contracten, organisatie, leveranciers en afnemers, alsmede alle andere bedrijfsaangelegenheden van welke aard ook.

   

  8.2 Beide Partijen waarborgen dat hun werknemers, adviseurs, directeuren, en ingeschakelde derden deze geheimhoudingsverplichtingen zullen respecteren.

   

  8.3 De verplichtingen omtrent geheimhouding zullen eveneens worden opgelegd aan alle door een Partij ingeschakelde derden.

   

  8.4 Dansapp is, zonder expliciete toestemming van Gebruiker, niet gerechtigd om de verstrekte informatie voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het is verkregen. Een uitzondering geldt in gevallen waarin Dansapp de informatie nodig heeft voor juridische procedures waarin zij zelf partij is. In dergelijke gevallen zal Dansapp Gebruiker hierover informeren, tenzij wettelijke vereisten dit verbieden.

   

  8.5 Bij overtreding van enige bepaling in dit artikel is Dansapp gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder verplichting tot schadevergoeding of terugbetaling.

   

  9. Aansprakelijkheid

  9.1 Dansapp's aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst. Indien Dansapp in verzuim is en dit verzuim direct voortkomt uit een aan haar toerekenbare tekortkoming, dient Gebruiker Dansapp hierover onverwijld schriftelijk te informeren. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten om Dansapp in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn te reageren.

   

  9.2 Dansapp is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen die haar kunnen worden toegerekend indien Gebruiker Dansapp hierover schriftelijk heeft geïnformeerd op de manier zoals beschreven in artikel 9.1 en Dansapp deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen.


  9.3 Dansapp is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit terugboekingen, reclamaties van Afnemers, of de weigering van een derde partij om een betalingsopdracht van een Afnemer uit te voeren.

   

  9.4 Dansapp is enkel jegens Gebruiker aansprakelijk voor schade of verlies dat het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, of grove schuld aan de zijde van Dansapp of door Dansapp ingeschakelde derden. Voor overige schade is Dansapp niet aansprakelijk, tenzij dit volgens algemeen aanvaarde normen voor haar risico komt.

   

  10. Overmacht

  10.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht is sprake als de niet-nakoming niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan de schuld van de Partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

   

  10.2 Indien een situatie van overmacht langer dan zeven (7) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht de Overeenkomst per email onmiddellijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voorts iets verschuldigd zullen zijn.

   

  11. Verwerking persoonsgegevens

  11.1 In het kader van de Overeenkomst zullen beide Partijen persoonsgegevens verwerken. Elke Partij fungeert als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij onafhankelijk voor eigen doeleinden en middelen verwerkt.

    

  11.2 Beide Partijen waarborgen dat zij de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens zullen zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

   

  11.3 Gebruiker zorgt ervoor dat elke Afnemer, indien van toepassing, expliciete toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens aan Dansapp voor de doeleinden zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

   

  11.4 Gebruiker stemt in met de opname van zijn persoonsgegevens in de administratie van Dansapp. Deze gegevens kunnen bestaan uit bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats, en andere gegevens die zijn verstrekt bij of als gevolg van de Overeenkomst en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering daarvan. Dansapp zal deze persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en alleen verstrekken aan derden indien:

   

    a. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een Betalingsopdracht in het kader van de Overeenkomst; of

   

    b. er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te delen.


  12. Klachten

  Een klacht over de dienstverlening van Dansapp dient Schriftelijk, voorzien van bedrijfsnaam, naam, adres en vestigingsplaats van Gebruiker en een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend bij Dansapp ter attentie van de directie.

   

  13. Kennisgevingen

  13.1 Dansapp doet haar kennisgevingen aan het door Gebruiker opgegeven e-mailadres, telefoonnummer of via het Dashboard.

   

  13.2 Gebruiker stemt ermee in dat Dansapp (toegang tot) rapportages, kennisgevingen en/of facturen per e-mail dan wel via het Dashboard beschikbaar stelt.

   

  13.3 Tenzij anders aangegeven, dient Gebruiker aan Dansapp een kennisgeving te doen via het e-mailadres info@dansapp.nl

   

  14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  14.1 Op de Overeenkomst en al hetgeen daaruit voortvloeit is Nederlands recht van toepassing.

   

  14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen. Indien Dansapp als eisende partij optreedt is zij, in afwijking van het voorgaande en voor zover van toepassing, bevoegd een geschil aanhangig te maken bij een ten aanzien van een Gebruiker in aanmerking komende buitenlandse rechter.

   

  14.3 Het bepaalde in deze algemene voorwaarden strekt mede ten behoeve van Dansapp en Dansapp kan zich daarop jegens de Gebruiker beroepen.